Blerickse Buizenfabriek 3

 

Buizenfabriek V.B.F Blerick gaat dicht.

De concurrentie in de bedrijfstak was zo groot dat de directie in 1977 bij het 40-jarig bestaan liet weten, dat alles op alles moest worden gezet om de concurrentiestrijd niet te verliezen. Maar helaas werd in 1986 door de Verenigde Buizenfabrieken een grootscheepse reorganisatie aangekondigd. De buizenfabricage van Blerick zou worden overgeplaatst naar de vestigingen in Maastricht en Arnhem, die dan gemoderniseerd zouden worden.
Hiervoor investeerde het Hoogoven-concern 55 miljoen guldens en werden de las- en buizenmachines van Blerick overgebracht naar Maastricht en Arnhem. De 125 personeelsleden werden ondergebracht in Maastricht en Arnhem en bij andere Hoogovenbedrijven in de regio, zoals De Globe in Belfeld, N.D.I. in Blerick en Staalcenter in Roermond. Daardoor vielen er geen ontslagen. De afbouw van de Blerickse vestiging duurde echter nog tot 1990.

De hallen waren ongeschikt om er een ander bedrijf in onder te brengen. Wel is er in de fabriek eenmalig een toneelvoorstelling geweest met de titel “De Fabriek“.
De jaren daarna raakte het pand verwaarloosd en viel ten prooi aan zwervers. Ook werd er meerdere malen brand gesticht. Voor de bewoners uit de buurt was dit onacceptabel. Regelmatig werd er bij de gemeente geklaagd, maar die nam een afwachtende houding aan. Omdat de verpaupering toesloeg, heeft raadslid W. Aerts in november 1988 vragen gesteld over het terrein van de Buizenfabriek. Wethouder Teunissen van ruimtelijke ordening nam toen het standpunt in, dat woningbouw zowel om economische als om milieutechnische redenen daar niet haalbaar was. Het terrein van de Buizenfabriek werd een lelijke puist in onze wijk.

Door de afwachtende houding van de gemeente grijpt een grondmakelaar zijn kans: hij koopt het pand met de grond. Zijn plan is om er 150 huizen en een woontoren van 43 meter hoog met 15 verdiepingen te bouwen, ongeveer even hoog als de toren van de Lambertuskerk.
In verband met het naastgelegen spooremplacement wordt er geen vergunning gegeven voor het bouwen van de toren, zodat de plannen niet doorgaan.

 

De sloop en ‘t “Hof van Blerick”
 

In opdracht van de gemeente Venlo begint de firma Kaathoven op maandag 3 mei 1999 met de sloop van de voormalige buizenfabriek. Om de transportoverlast zoveel mogelijk te beperken, is de keuze gemaakt om het puin door een breekinstallatie ter plekke te verwerken. De bewoners uit de buurt kijken argwanend toe hoe kolossale machines het terrein op rijden. Men vreest geluidsoverlast en stof dat bij de sloop vrij komt, maar men is toch opgelucht dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Als het puin is opgeruimd dient zich het volgende probleem aan. De bodem is ernstig verontreinigd met zware metalen (mineralen), olie en asbest. Op 2 december 2002 wordt begonnen met het saneren van de grond. Een oppervlakte van maar liefst 3000 m² moet worden gereinigd en 7000 ton verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een reinigingsinstallatie in Weert. Om alles weer aangevuld te krijgen wordt 8000 m³ schone grond aangevoerd. Ook het grondwater is verontreinigd met olie en mineralen. Het gaat hier om meer dan 100 m³. Het hele terrein wordt dan ook met dikke folie afgedekt, waarover een laag schone grond van een meter komt.
  
De restverontreiniging die in de bodem achterblijft, zal jaarlijks worden gecontroleerd. Archeologen hebben op anderhalve meter diep sporen gevonden uit de ijzertijd. Er is een greppel gevonden die de toenmalige bewo-ners van een boerderij als erfafscheiding hebben gegraven om te voorkomen dat het vee weg zou lopen.


 
Na pittige onderhandelingen met een grondmakelaar en Vastgoed Amstelland is de gemeente Venlo bereid om € 7,2 miljoen voor het project neer te leggen om inspraak te hebben. Wel hoopt de gemeente bij het rijk een subsidie binnen te halen uit de pot voor woningbouw op oude industrievestiging. Het buizenfabrieksterrein ligt dan ook vijf jaar braak voordat het startsein kan worden gegeven voor de bouw van “ ’t Hof van Blerick“. Er komen 98 woningen in acht verschillende typen die in drie fases worden gebouwd.
De architecten hebben de wijk een eigen identiteit gegeven, hetgeen is afgestemd met de aanliggende woningen uit de jaren ‘30 en ‘40. Nu in 2013 is ‘t Hof van Blerick een van de mooiste wijken in Blerick, waar de bewoners gelukkig en tevreden samenwonen.
Ieder jaar komt men samen om bij een barbecue de problemen en de wensen in de wijk te bespreken.   

                               

Toën Verheijen

Aanvullende gegevens